ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “RED ΔΙΗΜΕΡΑ”

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ισχύουν και εφαρμόζονται οι δημοσιευμένοι, εγκεκριμένοι Κανόνες Διεξαγωγής του Διαγωνισμού «RED», στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής  στο πλαίσιο του οποίου διενεργούνται οι παρούσες ενέργειες καθώς και οι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού ειδικότερες πληροφορίες, όπως στα ειδικότερα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση.

Κάθε νεότερη πληροφορία ή και τροποποίηση των πληροφοριών και ειδικότερων στοιχείων του Διαγωνισμού δημοσιεύεται στο site του RED και κάθε συμμετέχων λαμβάνει γνώση πριν από την συμμετοχή του.

1. Έναρξη διαγωνισμού: 06/03/2017
2. Λήξη Διαγωνισμού: 02/05/2017
3. Αναγγελίες νικητών εβδομαδιαίων κληρώσεων : 13/03/2017, 20/03/2017, 12/04/2017, 02/05/2017

Οι ανωτέρω ημερομηνίες αναγγελίας νικητών αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) διακριτές και διαφορετικές κληρώσεις στις οποίες και αντιστοιχεί διαφορετικό έπαθλο, το οποίο κάθε φορά να προαναγγέλεται με γραπτή ανακοίνωση στη ιστοσελίδα του RED καθώς και με σχετικές ανακοινώσεις από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Για όλες τις ανωτέρω κληρώσεις (ή όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν/ μετατεθούν χρονικά/ μειωθούν ή και αυξηθούν, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

4. Διαδικασία Συμμετοχής: Ο κάθε συμμετέχων ακροατής αποστέλλει, γραπτό μήνυμα (sms) στο 5ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 54999 το οποίο περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο του συγκεκριμένου Κύκλου του διαγωνισμού, δηλ. τη λέξη weekend με μικρά γράμματα, και 2) το ονοματεπώνυμό του. Στην συνέχεια της ίδιας φάσης του παιχνίδιο ακολουθεί τυχαία κλήρωση με ηλεκτρονικό μέσο μεταξύ του συνόλου των συμμετεχόντων (που θα έχουν αποστείλει επιτυχώς το κατά τα ανωτέρω το περιγραφόμενο sms) από την οποία αναδεικνύονται κάθε φορά ένας συμμετέχων υποψήφιος νικητής και δύο επιλαχόντες. Στη δεύτερη φάση, ο εκάστοτε ραδιοφωνικός παραγωγός καλεί τηλεφωνικά, στον «αέρα» και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς χρέωση του καλούμενου, στον κινητό αριθμό του, τον κληρωθέντα συμμετέχοντα υποψήφιο νικητή και του θέτει συγκεκριμένη ερώτηση γνώσεων στην οποία αυτός καλείται να δώσει ορθή απάντηση. Εφόσον απαντήσει ορθά αμέσως ανακοινώνεται ότι είναι ο νικητής του διαγωνισμού. Εφόσον δεν απαντήσει ορθά ή δεν απαντήσει καθόλου στην τηλεφωνική κλήση, καλούνται κατά τη σειρά της ανωτέρω κλήρωσης τους οι επιλαχόντες και ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία για την ανάδειξη του νικητή. Η χρέωση για την συμμετοχή είναι μόνο μία, αφορά στην αρχική αποστολή ενός μόνον sms από κάθε συμμετέχοντα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και ανέρχεται σε 1 ευρώ/sms +ΦΠΑ, ήτοι 1,24€. Το ύψος της χρέωσης αναφέρεται επίσης οπουδήποτε υπάρχει αναφορά στον διαγωνισμό, ανακοινώνεται δε και στην ιστοσελίδα του Παρόχου κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο που τίθεται σε γνώση του κοινού ο διαγωνισμός.

5. Στην κλήρωση συμμετέχουν μόνον οι παίκτες οι οποίες θα έχουν αποστείλει επιτυχώς το σύντομο γραπτό μήνυμα με το ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο. Ακολούθως, ο/οι παρουσιαστές της εκπομπής καλούν τηλεφωνικά τον κληρωθέντα (και σε περίπτωση αποτυχίας, τους δύο επιλαχόντες) κάνουν την ερώτηση γνώσεων και εφόσον απαντηθεί ορθά ανακοινώνουν το όνομα του νικητή μέσω της εκπομπής. Ο Νικητής αφού ενημερωθεί και τηλεφωνικώς για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνει το Έπαθλο από την έδρα του Παρόχου εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από τον Πάροχο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου διά του οποίου διακριβώνεται η ταυτοπροσωπία. Η μη προσέλευση του Νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσης προθεσμίας οδηγεί στην απώλεια του Επάθλου. Η διάρκεια της προθεσμίας καθορίζεται αναλόγως προς την φύση του Επάθλου (π.χ. εισιτήρια για συναυλίες, φεστιβάλ κλπ.).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσο έχουν περάσει το 21 έτος ηλικίας, διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης κράτους μέλους της Ε.Ε.

6. Έπαθλο: διήμερη διαμονή στο Karavia Lux Inn, και ένα αυτοκίνητο μισθωμένα και εφοδιασμένο με τα αναγκαία καύσιμα για το ταξίδι (με επιστροφή) από Αθήνα.

Ειδικότερες πληροφορίες για το έπαθλο περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του RED http://www.redfm.gr/kanones-diexagogis-diagonismou-red-diimera-11/

Το ανωτέρω έπαθλο ισχύει μόνο για την κλήρωση που θα διενεργηθεί την 02/05/2017. Για κάθε επόμενη κλήρωση θα προηγείται σχετική ανακοίνωση κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

7. Οι όροι και οι αναφερόμενες εκεί πληροφορίες και περιορισμοί είναι δεσμευτικοί για κάθε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Κάθε νικητής οφείλει για να παραλάβει το έπαθλο οφείλει να υπογράψει τους όρους ενοικίασης του αυτοκινήτου (συνημμένο Παράρτημα). Σε περίπτωση διαφωνίας η διοργανώτρια εταιρία απαλλάσσεται από την απόδοση του επάθλου ή του μέρους εκείνου που αντιστοιχεί στο αυτοκίνητο, χωρίς υποχρέωση αντικατάστασης του μέρους αυτού του επάθλου με άλλο. Η μη αποδοχή οιουδήποτε όρου σε οιαδήποτε φάση του διαγωνισμού συνιστά αυτοδικαίως λόγο αποκλεισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όροι ενοικίασης :
Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη.
Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος
Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Εγγύηση οχήματος: Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα για εγγύηση της ενοικίασης .
Ασφάλειες: Τα  οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένων α) του οδηγού και επιβατών αυτών β) του οχήματος της Avance )
CDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:
• άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες A,B,C,C1,C2,CD,D,DD,DSW,K,KSW,K1,K2,GM,G,G2,G3,J

• άνω των 700€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες H1,HD,F7,F7D

• άνω των 900€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες J1,J3,F1,F2,F2D,F3D

• άνω των 1500€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες L,L1,L2,J4

Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων.