Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με των επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «FRONTSTAGE»), με έδρα το Χαλάνδρι (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89) TK 15233, η οποία έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://redfm.gr, προσφέρει τις πληροφορίες και υπηρεσίες της στους χρήστες της ιστοσελίδας υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Με την περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας ο επισκέπτης συμφωνεί ότι έχει κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Η FRONTSTAGE δικαιούται να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης και οι αλλαγές ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα. Συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές των Όρων Χρήσης. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

Για κάθε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-0700800 και στο [email protected].

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η FRONTSTAGE αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα των στοιχείων της και την απουσία ενδεχομένων σφαλμάτων, καθώς και τη συμμετοχή τρίτων φορέων στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή τους. Η FRONTSTAGE δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Η FRONTSTAGE δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας, επιγενόμενης ή παρεπόμενης, θετικής ή αποθετικής για την οποία μπορεί να γίνει επίκληση από οποιονδήποτε ότι προκύπτει με οποιοδήποτε τρόπο από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας. Η FRONTSTAGE αν και έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Επίσης, η FRONTSTAGE δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων αναλαμβάνουν οι χρήστες και σε καμία περίπτωση η FRONTSTAGE.

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν υφίσταται δυνατότητα ελέγχου της FRONTSTAGE στο περιεχόμενο αυτών ή σε οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση τους. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση και ενημέρωση των χρηστών και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της FRONTSTAGE ή την αποδοχή του περιεχομένου τους. Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών ιστοσελίδων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές.

Η FRONTSTAGE δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

Η FRONTSTAGE δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου.

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις και προβολή υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η FRONTSTAGE δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η FRONTSTAGE δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό άνθρωπο) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών και των εξαρτημάτων που περιέχεται σε αυτό καθώς και τη γενική εικόνα της ιστοσελίδας, ανήκουν αποκλειστικά στην FRONTSTAGE ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, πώλησης, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη, ρητή, έγγραφη άδεια της FRONTSTAGE. Η FRONTSTAGE διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.

Έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα τους, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, επομένως, οι φορείς αυτοί φέρουν την αντίστοιχη ευθύνη.

Τα μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε χρήστη και απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η FRONTSTAGE εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός από το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, η οποία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική και διέπεται από τους παρόντες Όρους, τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της FRONTSTAGE ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα της FRONTSTAGE και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεσή της.

6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Υπό την ρητή επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πολιτική της FRONTSTAGE περί προστασίας απορρήτου, μπορεί να απαιτηθεί από το χρήστη η καταχώρηση ορισμένων στοιχείων για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και εγγραφή του στην ιστοσελίδα, όπως όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password). Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την αλήθεια και πληρότητα των στοιχείων εγγραφής που καταχωρεί. Εάν η FRONTSTAGE πιστεύει ότι τα στοιχεία δεν είναι σωστά, τρέχοντα ή πλήρη, ή ότι είναι παραπλανητικά, μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα και να καταργήσει τον υπάρχοντα λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την FRONTSTAGΕ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του και είναι υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήστη και των όποιων στοιχείων καταχωρεί. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και κάθε παραβίαση ασφάλειας πρέπει να αναφέρεται αμέσως στη FRONTSTAGE. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και μόνο σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες Όρους, χρήσης της ιστοσελίδας, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την FRONTSTAGE για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την παροχή του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλουν μηνύματα ψευδή ή να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω της ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η FRONTSTAGE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών της ιστοσελίδας.

Η FRONTSTAGE διατηρεί το δικαίωμα  να ελέγχει το περιεχόμενο αναρτήσεων των χρηστών και να εμποδίζει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο ή να εγείρει νομική ευθύνη. Η FRONTSTAGE έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει εκ των υστέρων περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο, δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έχει την υποχρέωση όπως το περιεχόμενο που υποβάλει και δημοσιεύει δεν παραβιάζει εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, και απαλλάσσει τη FRONTSTAGE από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιαδήποτε άλλο χρέος εξαιτίας της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (NEWSLETTERS)

Η FRONTSTAGE αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες. Όλοι οι αποδέκτες του newsletter έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση (σύνδεσμος), η οποία αναγράφεται σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων. Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται για την αποστολή του newsletter ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ορίζονται στην πολιτική της FRONTSTAGE περί προστασίας απορρήτου.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η μη άσκηση από τη FRONTSTAGE οποιουδήποτε δικαιώματος απορρέει από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, παύει να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων Όρων.

Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της FRONTSTAGE και διέπει την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και της FRONTSTAGE σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και κάθε μελλοντική τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

RED Morning Show 6:00πμ - 10:00πμ
Now Playing
A View To A Kill Duran Duran
Recently Played
We Are The Champions Queen
Promises Cranberries
You're The Voice John Farnham
Moonchild Rory Gallagher
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Mελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!